www.briardbeauceronklub.pl

Start O klubie

 

KLUB BRIARDA istnieje od połowy 1996 roku, kiedy to po kilkuletnich staraniach ze strony działaczy z Łodzi, Zarząd Główny ZKwP wyraził zgodę na jego powstanie. Od tego czasu funkcjonuje jako Klub-Komisja przy Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce, z siedzibą w Łodzi z uwagi na miejsce zamieszkania jego Przewodniczącej i Członków Prezydium Klubu. W 2001 roku Klub Briarda został przyjęty na pełnoprawnego członka do Europejskiej Unii Briarda (UEBB - Union Europeenne du Briard) z siedzibą we Francji. Składki członkowskie do tej organizacji są odprowadzane corocznie przez Zarząd Główny ZKwP. Przed 1996 rokiem briardy należały do Klubu Ras Pasterskich Niepolskich, podobnie jak beaucerony do roku 2002, kiedy to patronat nad tą rasą przejął Klub Briarda, zmieniając nazwę na aktualnie istniejącą. Przyjęcie beauceronów nastąpiło na wniosek Przewodniczącej Głównej Komisji Hodowlanej przy Zarządzie Głównym ZKwP oraz na prośbę kilku czołowych hodowców tej rasy. Niestety nie zaowocowało to spodziewanym wzrostem ilości członków Klubu, bo choć przybyła garstka właścicieli beauceronów to jednocześnie ubyła spora ilość właścicieli briardów. I tak, o ile jeszcze w 2001 roku do Klubu należało około 150 opłacających składki członków-sympatyków Klubu, to w latach późniejszych ilość ta systematycznie malała by w roku 2008 skupiać mniej niż 100 osób (w tym tylko 7 właścicieli beauceronów).

 Klub Briarda i Beaucerona

przy Zarządzie Głównym ZKwP, z siedzibą w Oddziale Łódzkim ZKwP
adres Klubu : Związek Kynologicznyw Polsce, Oddział w Łodzi, Al. Kościuszki48, 90-427 Łódź

Konto Klubu : 35 1240 3031 1111 0000 3426 6805
z dopiskiem : Klub Briarda i Beaucerona

 

PRZEWODNICZĄCA KLUBU
Ewa Dorota Sobolta, 90-451 Łódź, Piotrkowska 203/205 m.4, tel. 0-42 636 02 69

WICEPRZEWODNICZĄCA D/S. HODOWLANYCH
Jadwiga Niciewicz, 90-132 Łódź, ul.Tramwajowa 21/6, tel. 0-501 164 797

SEKRETARZ KLUBU
Małgorzata Juszczyk, Katowice, tel.: 517 236 252, e-mail: gosia(at)neostrada.pl


Osoby odpowiedzialne za prowadzenie strony klubowej
Aneta i Jarosław Pintera - Netken s.c. , Łódź


 
WYSTAWY KLUBOWE, ich organizacja i patronat nad nimi, są jednym z głównych celów działalności Klubu. Jeszcze przed założeniem Klubu Psów Pasterskich Niepolskich grupa inicjatywna z Łodzi organizowała wystawy specjalistyczne. W 1985 roku odbyła się w Łodzi 1 Specjalistyczna Wystawa Psów Pasterskich Niepolskich, natomiast w 1987 roku udało się nam zorganizować pierwszą w Polsce Specjalistyczną Wystawę Briardów, na którą zgłoszono 55 psów tej rasy, głównie z Polski, b.Czechosłowacji i b.NRD ale także z Francji, której piękny reprezentant (z belgijskiej hodowli) Ch., Sel.Fr. HAX de L'Hermitrie wygrał tę wystawę. Wraz z założeniem Klubu Psów Pasterskich Niepolskich zmieniono nazwę wystawy ze specjalistycznej na klubową. Do 1991 roku takie wystawy odbywały się co 2 lata, zgodnie z przyjętym wtedy w Polsce zwyczajem. Wraz z powstaniem Klubu Briarda w 1996r. odbyła się w Łodzi 1 Klubowa Wystawa Briardów, na której zaprezentowano 60 psów tej rasy z kilku krajów. Od tego czasu klubowe wystawy odbywały się już corocznie i zwykle w Łodzi; tylko czterokrotnie organizatorami były inne Oddziały ZKwP (2 x Wrocław - 2000r. i 2002r., Będzin / Ogrodzieniec - 2007r., Słupsk / Ustka - 2008r.). Od początku swojego istnienia Klub podejmował próby uzyskania zgody Z.G. ZKwP na oddzielne sędziowanie briardów czarnych i płowych na wystawach klubowych. Udało się nam to osiągnąć po dwuletnich staraniach i już na 3 Klubowej Wystawie Briardów w 1998 roku briardy mogły być oceniane oddzielnie w kolorach. Od 2002 roku, w związku z przyłączeniem do Klubu beauceronów, również ta rasa uczestniczy w naszych wystawach klubowych. Tegoroczna impreza ponownie odbędzie się w Łodzi, natomiast organizatorem przyszłorocznej Klubowej Wystawy będzie Oddział ZKwP w Katowicach. ( zobacz : Archiwum wystaw Klubowych )

BIULETYNY KLUBOWE są wydawane od początku istnienia Klubu, zwykle po dwa w roku, choć w latach 1996, 2001 i 2007 Klub wydał tylko jeden, łączony numer biuletynu. Profesjonalne, bogato ilustrowane zdjęciami biuletyny klubowe (w formacie B-5, na papierze kredowym, z kolorową okładką i kilkoma lub kilkunastoma stronami kolorowymi oraz ogromną ilością wyselekcjonowanych zdjęć psów polskich i zagranicznych) są wizytówką naszego Klubu i naszej, polskiej hodowli. Są rozsyłane do zagranicznych Klubów Briarda współpracujących z naszym Klubem, gdzie cieszą się powszechnym uznaniem i są uważane za najładniejsze biuletyny klubowe poświęcone tej rasie. Na atrakcyjność naszych biuletynów składa się głównie bogata dokumentacja fotograficzna, choć nie można nie docenić ich zawartości treściowej. Stałymi pozycjami biuletynu są: katalogi powystawowe z wystaw klubowych, wyniki wystaw, sukcesy szkoleniowe, wyniki dorocznych, opracowywanych przez Klub rankingów wystawowych, informacje o sukcesach naszych psów na wystawach zagranicznych, nowe Championy, artykuły o tematyce szkoleniowej, wystawowej i weterynaryjnej, komunikaty, listy od czytelników oraz nowinki ze świata (wyniki najważniejszych wystaw zagranicznych, prezentacje hodowli w innych krajach, galeria zagranicznych championów). Poza zdjęciami ilustrującymi artykuły czy wyniki wystaw, fotografie są szeregowane w następujące działy tematyczne: portrety, portrety z hodowli, dziecko i pies, pary hodowlane, suka i jej potomstwo, reproduktor i jego potomstwo, debiuty hodowlane, prezentacje polskich i zagranicznych hodowli, nowe importy. Szczegółowe informacje na ten temat można przeczytać w dziale: "Biuletyny archiwalne". W tym miejscu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę i przysyłanie ładnych zdjęć Państwa psów, artykułów na tematy kynologiczne oraz ciekawych uwag dotyczących działalności Klubu. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane (tytuły i nazwa psa, wyszkolenie, data ur., ojciec, matka, hodowca, właściciel, autor foto + ewentualnie w jakim wieku pies jest pokazany na zdjęciu). Prosimy o przesyłanie zdjęć na skrzynkę mailową lub listownie, na płytach CD-ROM na adres Przewodniczącej Klubu).

FINANSE KLUBU. Koszt wydania jednego biuletynu (klisze w naświetlarni, redakcja techiczna, skład i drukarnia) wynosi średnio około 4.000 - 5.000 zł w zależności od nakładu, objętości i ilości stron kolorowych. Koszt jednostkowy wytworzenia jednego biuletynu, przy niewielkim nakładzie, jest dość wysoki i oscyluje wokół kwoty 25 zł. Ponadto Klub ponosi inne koszty swej działalności dotyczące opłat za artykuły biurowe (głównie papier maszynowy i tusze do drukarki), a także znaczki pocztowe do korespondencji krajowej i zagranicznej oraz rozsyłki biuletynów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że od początku biuletyny są pisane i redagowane przez Przewodniczącą Klubu społecznie czyli nieodpłatnie. Koszty wydania biuletynów oraz działalność Klubu są finansowane z dobrowolnych wpłat sympatyków owczarków francuskich oraz dotacji Zarządu Głównego ZKwP, która wynosi 3.000 zł rocznie. Dodatkowym źródłem finansowania są opłaty za reklamy i strony kolorowe w biuletynie, gdzie zamieszczenie zdjęć kolorowych kosztuje odpowiednio: 160 zł za całą stronę, 80 zł za 1/2 strony i 50 zł za 1/3 strony. Trudno tu jednak mówić o zarabianiu, bowiem powyższe kwoty wystarczają jedynie na pokrycie kosztów wytworzenia stron kolorowych (np. nie jedna a 4 klisze do każdej strony). Więcej orientacji co do finansów Klubu można zdobyć zapoznając się z ostatnim sprawozdaniem finansowym ( opcja dla członków Klubu B&B ), które to sprawozdania Klub jest zobligowany składać corocznie do Zarządu Głównego ZKwP.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KLUBU. Od lat Klub funkcjonuje na tej zasadzie, że osoby zainteresowane dokonują dobrowolnej wpłaty rocznej na subkonto Klubu przy Związku Kynologicznym w Polsce - Oddziale w Łodzi w wysokości minimum 50 zł. Osoby, które na to stać i mają na to ochotę - wpłacają więcej. Dotychczas w ramach tej opłaty Sympatycy Klubu otrzymywali pocztą dwa biuletyny wydane w roku, którego dotyczyła wpłata. Składki członkowskie miały zrefundować koszty wytworzenia biuletynów (50 zł stanowiło dokładnie równowartość kosztów wydania dwóch biuletynów), natomiast nie pomagały w bieżącej działalności Klubu. Tylko osoby wpłacające wyższe kwoty wspomagały działalność Klubu, co dotyczyło glównie bardzo drogiej korespondencji polskiej i zagranicznej (pozyskiwanie informacji i zdjęć, rozsyłki biuletynów w Polsce i za granicę), materiałów piśmiennych i ksero. Prowadziło to do sytuacji, że w roku 2001 i 2007 Klub nie był w stanie wydać więcej niż jednego biuletynu, ograniczając się tylko do jednego numeru. Ta sytuacja może powtórzyć się i w tym roku jeśli ilość wpłat nie będzie wystarczająca. Tym razem jednak, w związku z uruchomieniem klubowej strony internetowej, oferujemy Członkom Klubu możliwość zaprezentowania ich psów w jednej z niżej wymienionych galerii, natomiast osobom, które wpłaciły więcej niż 50 zł, a nie posiadającym psa, część składki będzie zaliczona na rok następny. Ewentualnie w przypadku takich osób istnieje możliwość wysłania wybranych przez nie biuletynów archiwalnych o wartości odpowiadającej nadpłaconej kwocie (patrz: "Biuletyny archiwalne"). Tych z Państwa, którzy zechcą zapisać się do Klubu i wspomóc naszą działalność prosimy o przesyłanie pieniędzy na subkonto Klubu z wyraźnym zaznaczeniem, że wpłata dotyczy Klubu Briarda i Beaucerona. Prosimy również o przysłanie pocztą elektroniczną lub listownie na adres prywatny Przewodniczącej Klubu kserokopii dowodu wpłaty, co umożliwi szybkie wyegzekwowanie od księgowości Oddziału Łódzkiego ZKwP zaksięgowania wpłaty na subkoncie Klubu. W związku z tym, że wkrótce musimy podjąć decyzję co do ilości wydanych w tym roku biuletynów, uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, o możliwie szybkie dokonanie dobrowolnej wpłaty na rok bieżący. W późniejszym terminie opublikujemy aktualną listę Członków-Sympatyków Klubu.

PRZYWILEJE CZŁONKÓW KLUBU


Osoby, które dokonają dobrowolnej wpłaty na Klub:

  1. otrzymają pocztą minimum jeden nowy biuletyn rocznie,
  2. będą miały możliwość zamieszczenia bezpłatnych ogłoszeń drobnych o sprzedaży szczeniąt w biuletynie i na klubowej stronie internetowej,
  3. będą miały prawo do bezpłatnych czarno-białych stron portretowych oraz zamieszczenia bezpłatnej czarno-białej reklamy miotu w biuletynie (do 1/3 strony), także do 50% zniżki przy zamieszczaniu czarno-białych reklam na 0,5 i całą stronę (bez zniżki cena wynosi odpowiednio 40 i 80 zł),
  4. będą miały możliwość bezpłatnego zaprezentowania przy klubowej stronie internetowej wyselekcjonowanych przez nas zdjęć swojego psa w zaplanowanej oddzielnie dla każdej z ras :

          GALERII  KLUBOWICZÓW - BRIARDÓW / BEAUCERONÓW.

Już teraz publikujemy zdjęcia psów należących do Członków Klubu z opłaconą składką na 2009 rok. Mamy nadzieję, że w krótkim czasie w galerii będziemy mogli zaprezentować znacznie więcej psów. Członkowie Klubu, którzy opłacą składkę i zechcą zaprezentować swojego psa w naszej galerii, proszeni są o przesłanie zdjęć pocztą elektroniczną lub listownie na płycie CD-ROM na adres Przewodniczącej Klubu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wyselekcjonowania najlepszych zdjęć i zdecydowania, które ukażą się w biuletynie, a które na naszej stronie internetowej. Jeśli właściciel psa ma w tej materii sprecyzowane oczekiwania - prosimy o powiadomienie nas o tym. Nie będą publikowane zdjęcia złe jakościowo (słabe technicznie, małe, niewyraźne, nieostre, mało kontrastowe) lub takie, na których pies prezentuje się niekorzystnie.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA NA CZŁONKA KLUBU.

 

Logo Klubu B & B
Jeżeli jesteś sympatykiem Klubu B & B

<a href="http://www.briardbeauceronklub.pl"><img border="0" src="http://www.briardbeauceronklub.pl/logokbb.gif" alt=""></a>

 

Jestem w Klubie B & B
 Jeżeli jesteś członkiem Klubu B & B

<a href="http://www.briardbeauceronklub.pl"><img border="0" src="http://www.briardbeauceronklub.pl/jestemwkbb.gif" alt=""></a>
 

 

Klub B&B nie wyraża zgody i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie znaków graficznych klubu na stronach hodowli i psów nie zrzeszonych w ZKwP.

 
Polish (Poland)English (United Kingdom)
imageimageimage